Приложения към НИИПОП
Приложения за 2014 г
- -
Приложения към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО - в сила от 01.01.2014г.
doc Приложение № 1 ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО
doc Приложение № 2 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни
doc Приложение № 2а - ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО
doc Приложение № 3 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
doc Приложение № 4 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО
doc Приложение № 5 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО
doc Приложение № 6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО
doc Приложение № 7 ДЕКЛАРАЦИЯ за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
doc Приложение № 8 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
doc Приложение № 9 ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 – 5 и 14 от наредбата
doc Приложение № 10 СПРАВКА за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ
doc Приложение № 11 ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
doc Приложение № 12 ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване
doc Приложение № 13 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
doc Приложение № 14 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
doc Приложение № 14а - ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни
doc Приложение № 15 ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение
doc Приложение № 16 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице
Предишни приложения