Основни предимства на модул "Увeдомления за НАП"
>>  напълно автоматизирано изготвяне на Уведомления по чл.62, ал.4 и чл.123, ал.1 от КТ - за целта се използва информацията от личните картони на служителите, като при промяна в данните спрямо подадените в НАП се генерират всички необходими редовни, коригиращи и заличаващи уведомления към определена от потребителя дата;
>>  проверка за допуснати грешки в уведомленията преди прехвърлянето им на магнитен носител (ако има допуснати грешки, те се показват в списък, като програмата не Ви позволява да запишете информацията преди тяхното отстраняване);
>>  печат на уведомления на хартиен носител и придружително писмо.
НАП - Уведомления